Clofentezine 50% SC

Hexythiazox 10% EC Kimia

Fenpyroximate 5% SC Kimia

Abamectin 1.8% EC Kimia