امضا ء تفاهم نامه بین شرکت کیمیای سعادت ایرانیان و دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی مازندران  (بهار - 98)