كود مایع سيليكا اسکارد

كود مایع كلسيم-نيتروژن اسکارد

كود مایع روي-بر-ازت اسکارد

كود مایع كلسيم-بور اسکارد

كود مایع آهن-روي-منگنز اسکارد