آفت های مهم برنج 

 

1- کرم برگ خوار برنج   :  

                      

 حشره کامل                                        حشره کامل :                                      

                                          

         

2- کرم ساقه خوار برنج   :

 

  لارو                                                  شفیره                                        

                

 

 آفات مهم  درختان میوه :

 

1- کرم خراط :

           

2- شته سیب :

                

3- کرم سیب :                                 4- لیسه سیب :                               5- کنه اروپایی سیب :